Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекисто Республикаси Фанлар академияси М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институтида ДИТД доирасида бажарилаётган илмий лойиҳалар

Илмий-техник лойиҳа ва инновацион ишланма номи, лойиҳа раҳбари
Фундаментал лойиҳалар (бажарилиш муддати 2017-2020 йй.)
1 ФА-Ф-4-006 - "Ихтиёрий йўналган сейсмик кучлар таъсиридаги текисликда ва фазовий жойлашган ер ости қувурлар тизимининг сейсмодинамикаси", академик Рашидов Турсун Рашидович
2 ФА-Ф-4-003 - "Деформацияланиш ва намланиш таъсирида таркибий устуворсизликка эга грунт муҳитларнинг мустаҳкамлиги ва сейсмик бардошлиги назариясини ишлаб чиқиш", ф.-м.ф.д. Хусанов Бахтияр Эргашбаевич
3 ФА-Ф-4-004 - "Мураккаб деформацияланиш жараёнлари таъсиридаги конструкцион материалларни эластик-пластик ҳолатини тажрибавий ва назарий тадқиқи", ф.-м.ф.д. Абиров Рустам Абдуллаевич
4 ФА-Ф-4-007 - "Пластиналарнинг бимоментли назарияси асосида бино ва иншоотларнинг фазовий динамик моделларини ишлаб чиқиш", ф.-м.ф.н. Усаров Махаматали Корабоевич
5 БВ-М-Ф4-001 - "Гидродинамика ва машинунослик масалаларини математик моделлаштириш ва ечишнинг янги усулларини ишлаб чиқиш асосида тадқиқ этиш", т.ф.д., проф. Бахадиров Гайрат Атаханович
6 БФ-1-023 - "Қалтис шароитли деҳқончилик зоналарида пахта ҳосилини қисқа муддатларда ва неснобудсиз териб олиш учун вертикал-шпинделли пахта териш машиналари учун ҳосилни машиналарда бир ўтишда териб олиш технологияларини ишлаб чиқиш ва вертикал-шпинделли пахта териш машиналарининг технологик жараёнларининг объектив қонунларга асосланганлигини тадқиқот қилиш", т.ф.д., проф. Ризаев Анвар Абдуллаевич
Амалий лойиҳалар (бажарилиш муддати 2018-2020 йй.)
7 ФА-Атех-2018-67 - "Зилзилаларда йиғилган реал маълумотларга асосланган сейсмик кучлар таъсиридаги ер ости қувурларининг реакциясини баҳолаш ва уларни амалиётга татбиқи", академик Рашидов Турсун Рашидович
8 ФА-Атех-2018-(1+2) - "Тўлқин назарияси асосида грунтли ва ер ости иншоотларини мустаҳкамлиги амалий ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш", ф.-м.ф.д., проф. Султанов Карим Султанович
9 ФА-Атех-2018-(23+65) -"Қурилиши давридаги меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида қурилган мактаб ва мактабгача таълим муассасаларининг биноларини сейсмик мустаҳкамлигини баҳолаш ҳамда уларнинг фазовий моделлари ва сейсмик ҳимоялаш комплексларини ҳисобга олган ҳолда ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш", т.ф.н., кат.и.х. Сагдиев Хамидулла Сагдиевич
10 ФА-Атех-2018-24 - "Шикастланишларга эга бўлган иншоотларни мустаҳкамлигини ҳисоблаш усулларни ишлаб чиқиш ва уларни мустаҳкамлигини таъминлаш бўйича тадбирларни таклиф этиш", ф.-м.ф.д. Абиров Рустам Абдуллаевич
11 ПЗ-20170923238 - "Сейсмик худудларда грунт тўғонларини хавфсиз ва ишончли ишлашини таъминлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш", т.ф.д., проф. Салямова Клара Джаббаровна
12 МВ-Атех-2018-92+БВ-Атех-2018-13 лойиҳа ости номи: "Тўрт қаторли пахта териш машинаси терим аппарати учун ресурстежамкор ишчи органлари (шпиндель, барабан ва б.) ва ҳавотранспорт тизими ишлами ва улар параметрларини асослаш".
Лойиҳа номи: ("Юқори техник кўрсаткичли 60 см қатор оралиғи учун тўрт қаторли ярим тиркамали вертикал шпинделли пахта териш машинасини ишлаб чиқиш (бир терим учун мослашган)", т.ф.д., проф. Ризаев Анвар Абдуллаевич
13 МВ-Атех-2018-94 - "Чўл ерларда ишлаш учун мўлжалланган юқори турғунликка эга тўрт ғилдиракли универсал-чопиқ тракторининг конструктив параметрларини ишлаб чиқиш", т.ф.д. Хужаев Исматилла Кушаевич
14 ФА-Атех-2018-252 - "Пахтани отиб берувчи камерали аррали жин учун ҳаракат узатиш тизимини такомиллаштирилган қисмлари билан ишлаб чиқиш", т.ф.д. Мухаммадиев Давлат Мустафаевич
15 МВ-Атех-2018-242-"Боғдорчилик ва узум етиштириш учун мўлжалланган портал юқори клиренсли тракторнинг турғунлиги бўйича конструктив параметрларини ишлаб чиқиш", ф.-м.ф.н. Аннакулова Гулсара Кучкаровна
16 ФА-Атех-2018-253 - "Янги истиқболли дифференциал узатиш механизми таҳлили ва лойиҳаси", т.ф.н. Абдукаримов Абдусалом
17 ФА-Атех-2018-254 - "Кўн ярим маҳсулотига механик ишлов берувчи кўп операцияли машина ишлаб чиқиш", т.ф.д., проф. Бахадиров Гайрат Атаханович
18 ФА-Атех-2018-334 - "Универсал рама билан жиҳозланган кенг қамровли пахтачилик культиваторини ишлаб чиқиш", т.ф.н. Худайкулиев Ражаббой Рузматович
19 ФА-Атех-2018-414 - "Бойитиш комбинатларида энергия сарфини пасайтирувчи чиқинди маҳсулотлари гидротранспорт технологиясини ишлаб чиқиш", ф.-м.ф.н. Мирзоев Акмал Ахадович
Инновацион лойиҳалар (бажарилиш муддати 2018-2019 йй.)
20 ФА-Итех-2018-8 - "Рух кукунини ишлаб чиқаришда сепарация ускунасини тадбиқ этиш", т.ф.д. Маликов Зафар Маматкулович
Ёш олимлар лойиҳалари (бажарилиш муддати 2018-2019 йй.)
21 ЁФА-Атех-2018-11 - "Ер ости қувурларининг сейсмик мустаҳкамлиги масалаларида инерция кучи таъсирини баҳолаш", PhD., кат.и.х. Бекмирзаев Диёрбек Абдугаппорович
22 ЁФА-Фтех-2018-2 - "Грунт ва тоғ жинсларининг чизиқсиз деформацияланиш назарияси аспектларини ишлаб чиқиш", кич.и.х. Логинов Павел Викторович
Россия-Ўзбекистон халқаро амалий лойиҳалар (бажарилиш муддати 2018-2019 йй.)
23 MRU-FA-58/2017 - "Сейсмик таъсирлардан ҳимоялаш учун акустик тўсиқлар: концепцияси, математик моделлар ва сонли алгоритмларни ишлаб чиқиш", академик Рашидов Турсун Рашидович